Evjemoen med Listeinsfjellet midt i biletet, på austsida av Otra, 6. desember 2016. Foto: Geir Daasvatn

Evje og Hornnes – en lyntur gjennom bygda vår

Evje og Hornnes ligger lengst sør i Setesdal, i Agder fylke. Kommunen er en sammenslåing av Hornnes kommune og Evje kommune til èn kommune fra 1. januar 1960.

Artikkelen er en forkortet utgave av heftet «Evje og Hornnes – en lyntur gjennom bygda vår. Historien på 15 minutter!», som jeg laget og fikk trykket opp i 2021. Bl.a. er historiedelen kuttet ut. Teksten er i all hovedsak hentet fra nettleksikonet Setesdalswiki.

Vi grenser i nord mot Bygland, i øst mot Froland og Birkenes, i sør mot Iveland, Vennesla og Marnardal i «nye» Lindesnes, og i vest mot Audnedal i Lyngdal og mot Åseral. Kommunen ligger på begge sider av Otra, og strekker seg fra Hodne og Klepp i sør til Syrtveit og Senum i nord. Enkelt sagt er Evje på østsiden av Otra (t.v. på bildet), mens Hornnes er på vestsiden. Flatemålet er 550 km2. Kommunen hadde 3 619 innbyggere pr. 1. kvartal 2021.

Evje tettsted er kommunesenteret. Her bor ca. to tredjedeler av kommunens i alt 3 600 innbyggere. Men kommunens administrasjon ligger i den nedlagte militærleiren på Evjemoen. Flatebygd nord-øst for Evje var tidligere den største grenda i Evje. I Hornnes er Dåsnes/Dåsnesmoen og Moisund mindre grender.

Otra-dalføret preger topografien i kommunens sentrale deler. Tre store vassdrag berører kommunen: Otravassdraget i dalbunnen, Mandalsvassdraget på heiene i vest og Tovdalsvassdraget på heiene i øst. Otra renner gjennom hele kommunen fra nord til sør i en lengde av 27 km. På vegen faller elva fra 203 moh. i Byglandsfjorden til 167 moh. i Kilefjorden helt i sør, og lager Syrtveitsfossen, Volefossen, Birkelandsfossen og Fennefossen samt noen mindre fall og stryk. Et stykke nedenfor Fennefossen vider elva seg ut, og danner innsjøen Breiflå.

Hovedtrekk

Fra Evjedagene i 2016. Ett av mange gøye arrangementer som Evje Handel og Serviceforening har stått bak i årens løp. Foto: Geir Daasvatn

Evje og Hornnes er regionsenteret i Setesdal, et trafikknutepunkt og handels- og skolesenter for indre bygder på Agder. Riksveg 9 – Setesdalsvegen – går gjennom kommunen og videre nordover gjennom Setesdal til Haukeli. I Evje og Hornnes krysser Setesdalsvegen Fylkesveg 42 mellom Arendal og Rogaland.

Det er et variert tilbud av ulike forretninger i Evje sentrum (bildet) og på Verksmoen rett sør for sentrum. På Hornnes ligger det tradisjonsrike Hornnes landsgymnas, nå under navnet Setesdal vidaregåande skule, avdeling Hornnes.

Tidligere var kommunen kjent for mange gjennom militærleiren Evjemoen, som ble lagt ned i 2002, og før det igjen for en omfattende gruvedrift i Flåt nikkelgruve og det tilhørende Evje nikkelverk. Evje–Iveland er internasjonalt kjent for sin store mineralrikdom.

Setesdalsbanen, en smalsporet jernbane fra Kristiansand til Byglandsfjord fra 1896–1962, betydde mye for utviklingen av bygda vår i første halvdel av 1900-tallet. Rundt Evje stasjon vokste tettstedet Evje fram, og jernbanen fikk stor betydning for gruvedriften i kommunen.

Knutepunkt for trafikk

Evje sentrum. Foto: Leif Jørgen Versland

Evje og Hornnes er fra langt tilbake i tid et knutepunkt for trafikken i indre Agder. Lokalhistorikeren Sigmund Monen mener Evje og Hornnes kan ha vært et trafikk-knutepunkt alt i romersk jernalder eller enda lenger tilbake. Kavlebruvegen forbi Klepsland, Futevegen som kommer fra Åseral og går østover til Nedenes og Fjellmannsvegen som følger Langfjella på vestsiden av Setesdal sørover mot Kristiansand er eksempler på eldgamle ferdselsruter.

Den første ordentlige kjørevegen (kjerrevegen) gjennom Setesdal, Postvegen, kom til Hornnes i 1840. Riksveg 9 fra Kristiansand til Haukeli passerer gjennom kommunen. Fylkesveg 42 går fra Arendal i øst, gjennom Evje og Hornnes til Helleland i Rogaland i vest.

I Dåsnes går Fylkesveg 3788 gjennom Dåsvannsdalen til Åseral og vintersportstedet Bortelid. Fylkesveg 3772 er gjennomgangsveg fra Galteland i Evje til både Iveland og videre til Engesland iBirkenes. Fra Hannås lenger sør i kommunen går det fylkesveg til Vånne, der vegen treffer på fylkesvegen til Iveland og Engesland.

Fra Vestre Hodne går Fylkesveg 403 over Hornesund bru til kommunesenteret Birketveit i Iveland og videre sørover til Vennesla.

Næringsliv og sysselsetting

Evje og Hornnes kommune ligger sentralt i indre Agder og er handelssenter og skolesenter for regionen.

Kommunen har god infrastruktur, og er tilrettelagt for næringslivsetablering. Næringslivet er preget av handels- og servicevirksomhet (herunder reiseliv, hotell- og restaurantdrift m.v.), offentlige tjenester, jord- og skogbruk og noe industrivirksomhet. Evje og Hornnes ligger i landstoppen i omsetning i detaljhandel pr. innbygger.

I 2020 pendlet 537 personer til jobb i en annen kommunen, mange av disse til Kristiansand og omegn. En del reiste også på arbeid til Bygland og de øvrige Setesdalskommunene. Samtidig var det 558 personer som pendlet inn til jobb i kommunen.

Forsvaret var lenge den største arbeidsgiveren i Evje og Hornnes, med base på Evjemoen. Det aller meste av Forsvaret sine aktiviteter ble lagt ned i 2002, og ca. 220 arbeidsplasser forsvant. I 2003 flyttet tradisjonsrike Setesdal Bilruter (etablert 1920) sitt hovedkvarter fra Byglandsfjord til det tidligere Fellesverkstedet sine lokaler på Evjemoen. «Ruta» er i dag den største private arbeidsgiveren i kommunen.

Kommunen arbeider fortløpende med næringsutvikling. Fram til 2015 skjedde det hovedsaklig i regi av det heleide kommunale selskapet Evje Utvikling. Fra 2015 er dette selskapet fusjonert inn i et annet kommunalt selskap, Evjemoen Næringspark. På vegne av kommunen utfører selskapet de fleste av kommunen sine oppgaver innen næringsutvikling.

Samarbeid i Setesdal

Evje og Hornnes deltar også i Setesdal Regionråd (Setesdal interkommunale politiske råd). Sammen med virkemidler fra stat og fylke, og ikke minst private initiativ, legger dette grunnlag for utvikling av nye arbeidsplasser. Kommunen ligger i et område hvor det gis distriktspolitiske virkemidler gjennom Innovasjon Norge. I den tidligere militærleiren på Evjemoen legges det til rette for næringsvirksomhet i regi av nevnte Evjemoen Næringspark. I leiren ligger også Evjemoen Festivalområde, med alle fasiliteter til å gjennomøre større og mindre arrangementer.

Stykket fortsetter under bildet

Rafting i Syrtveitsfossen. Foto: Geir Daasvatn

Reiseliv og turisme

I de senere år har reiseliv og turisme vært et satsingsområde. På grunn av kommunens naturgitte forhold – mineralrik berggrunn og natur – er mineralturisme og opplevelser i forbindelse med friluftsliv viktige i kommunen. Det er også omtrent 1 650 hytter i Evje og Hornnes. Stor bruk av hyttene har mye å si for forretningslivet, serveringssteder, håndverksbedrifter og aktivitetsbedrifter. Bildet er fra rafting i Syrtveitsfossen, arrangert av aktivitetsselskapet TrollAktiv. På Auensneset i Hornnes ligger den mye besøkte turistattraksjonen Mineralparken. Begge er hjørnesteinsbedrifter i reiselivssatsingen i Setesdal.

Nor-Dan

Båtbygging har lange tradisjoner i Aust-Agder. Spesielt for Evje var det industrielle miljøet for bygging av plastbåter, en industri som på det meste sysselsatte 60–70 arbeidere og hadde en årlig produksjon på om lag 300 båter. Men i 2012 innhentet nedgangstidene i båtbransjen hjørnesteinsbedriften Skibsplast. Bedriften la ved en styrt avvikling ned produksjonen, og sa opp sine siste ansatte. Nå er bare den noe mindre båtprodusenten Nor-Dan tilbake på Evje. Nor-Dan har også vridd produksjonen over på litt andre produkter, som fiskesjarker og komponenter i kompositt.

Saken fortsetter under bildet

Street-paraden gjennom «miljøgata» 1. juni 2019. Nå er det blitt mye tryggere å være musikant på Evje! Foto: Geir Daasvatn

I 2014 skjedde det en stor utvikling for Evje som handelssted, ved at det svære forretnings- og leilighetsbygget Sentrumsgården ble bygd midt i sentrum. I 2015–2016 ble hele gata gjennom Evje sentrum bygd om til miljøgate. Målet var først og fremst å skape sikrere forhold for gående og syklende, og mer ryddige parkeringsforhold for biler. Men også handelsvirksomheten i sentrum har ventelig nytt godt av oppgraderingen.

Videre framover!

Det kan være vanskelig på landsbygda å opprettholde folketallet og aktiviteten. I det moderne samfunnet later det nesten til å være en naturlov at de fleste menneskene ønsker eller må bosette seg i eller i nærheten av en større by. Evje og Hornnes ligger sentralt plassert i indre Agder. Vi har mange forutsetninger for å kunne motstå sentraliseringen, og fortsette å være en framgangsrik bygd – ja hjertet i Agder – i årtidene framover.

Del "Evje og Hornnes – en lyntur gjennom bygda vår"