Annbjørg Lien fortel om Setesdalsfolk på Setesdalskonferansen på Hovdestøylen i november 2022. Foto: Geir Daasvatn

Setesdalsfolk – folkemusikk og dans i Setesdal

I 2019 kom setesdalstradisjonen med spel, dans og song i Setesdal på UNESCO si representative liste for immateriell kulturarv. Setesdalsfolk er eit 3-årig prosjekt som Agder fylkeskommune frå januar 2021 har oppretta for oppfølging av UNESCO-statusen.

Det innskrevne element på UNESCO-lista er spel (hardingfele og munnharpe), song (stev og stevjing) og dans (setesdalsgangar).

Prosjektleiar for Setesdalsfolk er Annbjørg Lien. Deltakarkommunar er BykleValle og Bygland.

Formål og overordna mål

Formål og overordna mål for Setesdalsfolk sitt arbeid i eit UNESCO-perspektiv, er å verne om folkemusikk og -dans brukt i Setesdal. I første omgang omhandlar det rekrutteringsarbeid, dvs. å få fleire born til å utøve UNESCO-elementa (hardingfele, munnharpe, stev, stevjing og dans). Gjennom godt samarbeid med sentrale aktørar kan dette vidare styrke lokal identitet, eigenkraftmobilisering og berekraft i øvre Setesdal.

Aktørane

Utøvarane, her representert ved kvedaren Eldbjørg Trydal Rysstad, er heilt avgjerande for å ta vare på og verne om folkemusikken og -dansen i Setesdal. All ære til dei! Foto: Geir Daasvatn

På lokalt plan er aktørane sjølve utøvarane og Setesdal Spelemannslag (frivilligheit), Agder folkemusikkarkiv, Setesdalsmuseet og Setesdal folkehøgskule. Vidare kulturskulane i Bygland, Valle og Bykle, samt Setesdal Regionråd.

I tillegg samarbeider Setesdalsfolk med aktuelle instansar og organisasjonar på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Aktivitetar

Prosjektet Setesdalsfolk omfattar ei lang rekke tiltak og satsingar i lokalmiljøet. Me kan bare kort nemne nokre få av tinga som det er arbeidd med å få til sidan oppstarten:

Harald Stulien Ropstad smir munnharpe. Foto.
Harald Stulien Robstad er ein av ungdomane som har gjennomført munnharpesmikurs.
Foto: Geir Daasvatn
  • Investering i stevbøker (Dommelidei). Klassesett til alle skulane og barnehagane, finansiert av Agder fylkeskommune
  • Eittårig interkommunal pedagog tilsett for feleundervisning i kulturskulane
  • Reportoarbank for elevar, lærarar og instruktørar (Gorrlausbanken) på Teams for alle skulane
  • Eigen musikkanal på Spotify, Folkemusikk i Setesdal, for bruk i undervisning, finansiert av Agder fylkeskommune
  • Investering i instrument for utlån. Små hardingfeler og munnharper, støtta av Agder fylkeskommune
  • Munnharpesmikurs
  • Søknad saman med Agder fylkeskommune v/fylkesordførar om 1 million kr årleg over statsbudsjettet (innvilga for 2023!)
  • Interkommunal kulturskulelærer i folkemusikk (stillinga er lyst ut, søknadsfrist 2. februar 2023)

Prosjektleiar Annbjørg Lien har utarbeidd ei grundig prosjektskildring for Setesdalsfolk pr. mars 2022. Der kan du finne masse meir spennande stoff om dette eineståande prosjektet og arbeidet som blir gjort. Du finn dokumentet mellom anna i møteinnkallinga til styremøtet i Setesdal Regionråd 27. april 2022.

Vegen vidare

Sist i den nemnte prosjektskildringa trekk Annbjørg opp nokre lengre liner:

– Til slutt er det sentrale spørsmålet kva miljøet sjølv vidare ynskjer å oppnå med ein UNESCO status. Kva for ein strategi kan vi saman lage for å oppnå felles mål? Her trengs det samhandling.

Det blir spennande å følge dette unike arbeidet vidare! Ikkje minst; kva skjer når prosjektet Setesdalsfolk er ferdig i januar 2024?

Meir om Setesdalsfolk

Del "Setesdalsfolk – folkemusikk og dans i Setesdal"